fbpx

Algemene voorwaarden

Op aankopen bij What the Health zijn algemene Algemene voorwaarden van toepassing. Op alle teksten, bestellingen en overeenkomsten van What the Health is het Nederlands recht van toepassing.

Inhoudsopgave
Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 – Begrippen
Artikel 3 – Algemeen
Artikel 4 – Aanbiedingen en Overeenkomsten
Artikel 5 – Prijzen/tarieven en betaling
Artikel 6 – Levering/leveringstermijnen
Artikel 7 – Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 9 – Risico
Artikel 10 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Artikel 11 – Bestellingen/communicatie
Artikel 12 – Afkoelingsperiode
Artikel 13 – Garanties
Artikel 14 – Klachten
Artikel 15 – Persoonsgegevens
Artikel 16 – Diversen
Artikel 17 – Toepasselijke recht en geschillenregeling
Artikel 18 – What the Help

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer
What the Health VOF
KvK – 73670278
Besterdplein 37
5014 HP Tilburg
Telefoonnummer: 06-41003137
-Bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur
info@whatthehealth.nl
www.whatthehealth.nl

Artikel 2: Begrippen
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
2.1 What the Health of Whatthehealth.nl: What the Health
2.2 klant: de (potentiële) klant van zaken en/of diensten van What the Health
2.3 bevestiging: de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 4.2 en 5.1.
2.4 Algemene voorwaarden: deze Algemene voorwaarden, ook wel gerefereerd als de overeenkomst

Artikel 3: Algemeen
3.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van What the Health. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en What the Health middels de procedure zoals deze is omschreven in deze Algemene voorwaarden, accepteert de klant uitdrukkelijk deze voorwaarden.
3.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van What the Health worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door What the Health ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
3.3 Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met What the Health zijn overeengekomen.
3.4 Indien (een) bepaling(en) van deze Algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. What the Health en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.
3.5 What the Health heeft te allen tijde het recht deze Algemene voorwaarden en de inhoud van de What the Health website te wijzigen.

Artikel 4: Aanbiedingen en overeenkomsten
4.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van What the Health zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. What the Health behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
4.2 Een overeenkomst tussen What the Health en de klant komt tot stand nadat de klant:
4.2.1 Een bestelling heeft geplaatst op de website van What the Health, middels het invullen van een bestelformulier op de website van What the Health.
4.2.2 Een bestelling heeft geplaatst via Facebook chat en What the Health hier met bevestiging op heeft geantwoord.
4.2.3 Een bestelling heeft geplaatst via het email adres info@whatthehealth.nl
4.2.4 Een bestelling heeft geplaatst via Instagram chat en What the Health hier met bevestiging op heeft geantwoord.
4.2.5 Op punt 4.2.1 t/m 4.2.4 van What the Health op het e-mailadres van de klant een bevestiging heeft ontvangen dat What the Health de bestelling van de klant heeft ontvangen (de ontvangstbevestiging).
4.3 De overeenkomst bevat alle tussen de klant en What the Health gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en What the Health.
4.4 De administratie van What the Health geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan What the Health verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door What the Health verrichte leveringen. What the Health erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Algemene voorwaarden erkent de klant dit eveneens.
4.5 De ontvangstbevestiging vanuit What the Health richting de klant volstrekt al als er ingestemd wordt op de order.

Artikel 5: Prijzen/tarieven en betaling
5.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro en inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief eventuele handling- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
5.2 Alle facturen zullen door de klant worden betaald, zonder korting of compensatie binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5.3 In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is What the Health gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. What the Health zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen.
5.4 Indien de klant ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet voor de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft What the Health het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de klant in rekening te brengen. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.
5.5 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is What the Health gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van What the Health te weigeren.

Artikel 6: Levering/leveringstermijnen
6.1 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, tenzij op de website van What the Health anders is aangegeven.
6.2 De levertijd bedraagt normaal gesproken maximaal vijf (5) werkdagen, tenzij op de website van What the Health anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
6.3 De levertermijn van het product bedraagt maximaal dertig (30) werkdagen of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen de klant en What the Health.
6.4 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door What the Health overschreden wordt, zal What the Health de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met What the Health te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan What the Health te melden.
6.5 Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat What the Health het in artikel 6.4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.
6.6 De door What the Health opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.7 Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip dat de zaken gereed zijn voor verzending aan de klant.
6.8 What the Health behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

Artikel 7: Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
7.1 What the Health is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
7.2 Omstandigheden in de zin van artikel 7.1 zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van What the Health, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan What the Health zijn voldaan.
8.2 Een geleverd voedingsschema mag niet verspreid door de klant naar personen buiten de klant waarvoor het schema voor bedoeld is en op wiens situatie het schema gebaseerd is, indien verspreiding geconstateerd wordt is What the Health gerechtigd een boete ter nader te bepalen hoogte op te leggen aan de klant verantwoordelijk voor de verspreiding.

Artikel 9: Risico
9.1 Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor What the Health. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door What the Health kunnen worden uitgesloten.
9.2 Het gebruik van producten is geheel op eigen risico. What the Health draagt geen verantwoordelijkheid voor het risico uit het gebruik van producten voor What the Health, mits er geen sprake is van grof nalatenschap vanuit What the Health.
9.3 De producten van What the Health gaan over voeding en gezondheid, risico’s door niet naleving van het door What the Health aangeraden gebruik van de producten van What the Health zijn voor de klant zijn of haar eigen verantwoordelijkheid.

Artikel 10: Intellectuele en industriële eigendomsrechten
10.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door What the Health geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
10.2 What the Health garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door What the Health geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 11: Bestellingen/communicatie
11.1 What the Health is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en What the Health, dan wel tussen What the Health en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en What the Health.

Artikel 12: Afkoelingsperiode
12.1 Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen 14 dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met What the Health te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
12.2 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 12.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan What the Health te melden. De klant dient het product – na overleg met What the Health – te sturen naar een door What the Health vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
12.3 Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met What the Health ingevolge artikel 12.1. en 12.2 van deze Algemene voorwaarden heeft herroepen, zal What the Health deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat What the Health het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.
12.4 What the Health behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van What the Health of de leverancier van het product) is beschadigd.
12.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van What the Health schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal What the Health de klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. What the Health heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
12.6 Indien het product persoonlijk gemaakt is door What the Health voor de klant, en hiermee niet direct terug te brengen in verkoop, kan de klant het product niet retour sturen na ontvangst van het product.

Artikel 13: Garanties
Op de door What the Health geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de klant die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.

Artikel 14: Klachten
14.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door What the Health serieus in behandeling worden genomen.
14.2 De klant dient een klacht kenbaar te maken bij What the Health via een klachtformulier of door een email naar info@whatthehealth.nl waarbij het onderwerp van de betreffende mail begint met “KLACHT”.
14.3. What the Health zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. What the Health zal de klant hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

Artikel 15: Persoonsgegevens
15.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
15.2 Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van What the Health. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van What the Health. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
15.3 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door What the Health over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van What the Health. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 16: Diversen
16.1 Indien de klant aan What the Health schriftelijk opgave doet van een adres, is What the Health gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant What the Health een nieuw adres heeft doorgegeven.
16.2 Indien door What the Health gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat What the Health deze Algemene voorwaarden soepel toepast.
16.3 What the Health is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Artikel 17: Toepasselijke recht en geschillenregeling
17.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van What the Health is het Nederlands recht van toepassing.
17.2 Geschillen tussen What the Health en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter te Tilburg.

Artikel 18: What the Help
18.1 What the Help is de support methode voor klanten van What the Health voor advies, tips, vragen en dergelijke.
18.2 What the Help wordt alleen vrijgegeven aan klanten van What the Health ten behoeve van persoonlijke ondersteuning bij het voedingsschema en dient niet als algemeen informatienummer gebruikt te worden.

Schuiven naar boven